O nás

Lazariánská pomocná služba byla jako organizace spřízněná s Českým Velkobailivikem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského založena v roce 1993. Vždy měla široký záběr charitativních aktivit, které činila v souladu s cíli a posláním Řádu. Nicméně postupem času, došlo k odchodu některých dobrovolníků a členů organizace z aktivní služby, což se bohužel negativně odrazilo na činnosti Lazariánské pomocné služby.
Kdo jsme?
Lazariánská pomocná služba (LPS) je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Byla založena koncem roku 1993 z iniciativy a pod záštitou Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 21.3.1994 (změna stanov 2018). Jejím posláním je naplňovat v praxi humanitární poslání Řádu sv. Lazara.
Řád sv. Lazara patří mezi rytířské špitální řády, tak jako například Maltézští rytíři. Tyto řády vznikly v době křížových výprav na území Palestiny a kromě spirituálních cílů byla jejich prioritou péče o raněné a nemocné.De facto šlo o předchůdce dnešních armádních zdravotnických služeb.
LPS není součástí Řádu, ani mu jako právnická osoba není podřízena. Řád však drží nad LPS patronaci a dle svých možností podporuje její činnost. Členové Řádu se angažují ve vedení LPS a naopak někteří z aktivistů LPS projevují dříve nebo později zájem o členství v Řádu.
V roce 2018 se do práce v LPS začlenili čtyři bývalí členové podobně zaměřené, Lazariánské pomoci – receptorie.
Činnost LPS v minulosti
Činnost LPS byla vždy v souladu s charitativním  posláním Řádu s. Lazatra. Zaměřovala se na výpomoc starým, nemocným lidem, pomoc v rodinách s postiženými dětmi. Nějaký čas jsme ve spolupráci s Městskou částí Praha l vypomáhali s péčí o zdravé dítě tělesně postižené svobodné matky. Z dobrovolnických aktivit vzešel základ hospicové domácí peče (Home care), především o onkologicky nemocné pacienty. Další aktivitou byly výlety pro zdravotně postižené. Tyto akce jsme pořádali dle aktuálních možností 1-2x do roka, nutným předpokladem je plošinový autobus, bezbariérové ubytování a dostatečný počet asistentů. Nejde o levnou záležitost – náklady na jeden zhruba třídenní výlet dosahují až 30 000 Kč. Financováno z darů, z výtěžků benefičních koncertů atd.
Pedagogická činnost a kulturní činnost
Úspěšnou a zcela v souladu s Lazariánskou tradicí byla spolupráce s Dívčí katolickou školu v Platnéřské ul. v Praze 1. Jedna z našich aktivistek zde vyučovala po několik let ošetřovatelství. Praxe žákyň pokrývaly řadu potřeb našich klientů. Dále jsme jednorázově zajišťovali různé kursy první pomoci apod. Byly pořádány také benefiční koncerty v kostelích, vždy když se podařilo získat ochotné umělce. Výtěžek byl určen na financování charitativních projektů. Daůší kulturní akce (koncerty dětských souborů apod.) v ústavech sociální péče a domovech důchodců, jsme organizovali opakovaně, např. ve spoluprací se skauty a s YMCA.
Jednorázové akce
Po několik let, jsme rozdávali vánoční balíčky starým a nemocným lidem a organizovali vánoční bohoslužby v domě s pečovatelskou službou v Praze l.
Současnost a cíle do budoucna
Členové nově příchozí z Lazariánské pomoci – Receptorie se v minulosti taktéž aktivně věnovali pomoci potřebným. V roce 2013 pomáhali s likvidací škod po povodni v Písku a obci Putim, a i nyní je připraven pohotovostní tým pro potřebu podobného nasazení. V týmu je vedle ochotných dobrovolníků i profesionální záchranář a duchovní pro případ útěchy.
Další aktivitou, která bude pokračovat, jsou sbírkové kasičky. V minulosti jsme z výtěžku sbírek podporovali Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech, nyní máme v úmyslu věnovat výtěžek sbírky ve prospěch Domácího hospice Athelas v Písku.
Pravidelnou práci konají už od roku 2015, naši dobrovolníci v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku na Strakonicku. Každý měsíc sem dojíždějí za klienty a pomáhají s organizací zájmových činností, jako jsou sportovní, kulturní a rukodělné aktivity.
S příchodem nových členů a personálnímu oživení LPS, došlo administrativnímu přesunu sídla spolku do Jižních Čech, i když činnost spolku není nijak regionálně omezena.
Statutární zástupce LPS: Aleš Jan Randl.
Obrat nastal v roce 2018, kdy s Velkobailivikem začali spolupracovat čtyři členové bývalé Jihočeské jednotky Lazariánské pomoci, dříve působící v rámci Orleánské obedience. Tito členové začali spolu s chev. Vladimírem Němcem, statutárním zástupcem LPS, připravovat restart činnosti spolku.
Prvními nutnými kroky bylo personální posílení spolku, schválení nové podoby přihlášek a Stanov a přeregistrace spolku na Spolkovém rejstříku. V souladu s těmito kroky byla i volba nového vedení LPS a přenesení sídla do Jižních Čech, kde jednak bydlí většina nových členů, ale hlavně zde může spolek naleznout potřebné zázemí na faře Čsl. církve husitské v Prachaticích. Novým předsedou LPS se stal Aleš J. Randl z Písku, místopředsedy br. Vojtěch Pekárik (duchovní Československé církve husitské v Prachaticích) a Vladimír V. Karbusický. Dosavadní statutární zástupce chev. Němec, byl zvolen čestným předsedou spolku a aktivně se podílí na pokračování činnosti. Spolu s těmito nutnými administrativními úkony se pracuje i na koncepci další práce LPS. Vznikají nové webové a facebookové stránky.
Aktivitou, kterou do LPS vnesli noví členové, je pravidelná každoměsíční dobrovolnická práce v Domově pro osoby zdravotně postižené v Oseku na Strakonicku. V roce 2018 proběhlo celkem 10 návštěv po 3 hodinách. Z toho 7 x ústav navštívili dva dobrovolníci, 3 x byli přítomni tři dobrovolníci. Ve službě tak bylo vykonáno 69 dobrovolnických hodin. Dalších 25 hodin bylo vykonáno při administraci nutné k obnovení činnosti spolku.
V září byl ve spolupráci s velitelem Jihočeské komendy Řádu, cfr. Miroslavem Kůzlem konán charitativní koncert ve sboru Církve československé husitské v Praze – Michli.
Další aktivitou byla příprava na zprovoznění dvou sbírkových kasiček. Bylo dohodnuto, že výtěžky sbírky za rok 2019 poputují ve prospěch Domácího hospice Athelas se sídlem v Písku. Pro povolení sbírky bylo již koncem roku 2018 nutné podniknout několik administrativních úkonů. Nejprve bylo vyžádáno potvrzení od Správy sociálního zabezpeční a od Finančního úřadu o bezdlužnosti spolku Lazarinská pomocná služba. Dále byl zřízen nový bankovní účet pro sbírky a získáno povolení sbírky od Krajského úřadu pro Jihočeský kraj. Nyní dojde k rozmístění sbírkových kasiček.
V samém závěru roku byla ve prospěch našeho partnerského zařízení – Hospic Athelas, provedena propagační akce ve městě Písku.

Stanovy LPS